Οδηγίες Συγγραφής των τελικών κειμένων για το 10o ΠΕΣΧΜ

Η τελική μορφή των κειμένων που θα δημοσιευθούν σε ηλεκτρονική μορφή (πρακτικά του συνεδρίου) τόσο για τις προφορικές παρουσιάσεις όσο και για τα posters, θα πρέπει να ακολουθεί πιστά τις οδηγίες συγγραφής που δίνονται στο υπόδειγμα.

Τα τελικά κείμενα θα καλύπτουν απαραίτητα τουλάχιστον 4 σελίδες χωρίς να υπερβαίνουν τις 8 σελίδες και θα αποσταλούν ως αρχεία μορφής pdf.

Οι διαστάσεις σελίδας είναι Α4, ενώ το δεξί και το αριστερό περιθώριο πρέπει να ρυθμιστούν στα 2.5 cm, και τα άνω και κάτω περιθώρια στα 2 cm.

Θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά οι γραμματοσειρές Times New Roman μεγέθους 10 pt ενώ το διάστιχο (απόσταση γραμμών) θα πρέπει να είναι παντού μονό. Οι παράγραφοι θα πρέπει να έχουν εσοχή 5mm στην πρώτη γραμμή. Η πρώτη παράγραφος σε κάθε ενότητα δεν θα πρέπει να έχει εσοχή. Ο τίτλος της εργασίας και οι επικεφαλίδες των ενοτήτων θα πρέπει να γραφτούν με κεφαλαίους χαρακτήρες bold.

Στη κεφαλίδα (Header) όλων των σελίδων θα πρέπει να γραφτεί με κεφαλαίους, υπογραμμισμένους χαρακτήρες μεγέθους 8 pt το ακόλουθο

10ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΧΗΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ, ΠΑΤΡΑ, 4-6 ΙΟΥΝΙΟΥ, 2015.

(εάν είναι δυνατόν θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί χρώμα μπλέ, RGB:0,0,255).

Το υποσέλιδο (footer) θα πρέπει να είναι κενό και οι σελίδες δεν θα πρέπει να είναι αριθμημένες. 

Όλα τα σχήματα, πίνακες και εξισώσεις θα πρέπει να είναι αριθμημένα. Ειδικότερα οι εξισώσεις θα πρέπει να τοποθετούνται μεταξύ κενών γραμμών. Τα σχήματα και οι πίνακες θα πρέπει να τοποθετούνται είτε στην αρχή είτε στο τέλος της σελίδας.

Οι αποστάσεις μεταξύ των ενοτήτων, ο τρόπος αναφοράς στη βιβλιογραφία καθώς και οι υπόλοιπες λεπτομέρειες μορφοποίησης δίνονται στο υπόδειγμα.

Attached Files: YPODEIGMA_ERGASIAS_10oPESXM.docx