Περιβάλλον

ΠΕΜΠΤΗ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ
Αμφιθέατρο Ι-4
Προεδρείο: Ι. Γεντεκάκης, Δ. Σαρηγιάννης

15:15
Γεώργιος Καπέλλος, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών
15:30
Δημοσθένης Σαρηγιάννης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Σπυριδούλα Νικολάκη, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Δημήτριος Ζηκόπουλος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Μαριάνθη Κερμενίδου, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης