Ειδική Συνεδρία στην Μελέτη – Συντήρηση Πολιτισμού

ΠΕΜΠΤΗ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ
Αίθουσα Ι-13
Προεδρείο: Ν. Ζαχαριάς, Α. Καλαμπούνιας

15:15
Όλγα Παπαδοπούλου, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Δάφνη Δασκαλάκη - Μουντάνου, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Παναγιώτα Βασιλείου, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
15:30
Άγγελος Καλαμπούνιας, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών
Αντώνης Τρίμπαλης, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών
Amaia Soto Beobide, ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ
Ε. Καραντώνη, ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
Α. Πούρνου, ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
Γεώργιος Παναγιάρης, ΤΕΙ Αθήνας, Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης
Σογομών Μπογοσιάν, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών
16:00
Βασίλειος Τσιναρίδης, Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Θεσσαλονίκης
Ιωάννης Καραπαναγιώτης, Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Θεσσαλονίκης
16:15
Χρήστος Σ. Κατσίφας, Εργαστήριο Φ/Χ έρευνας & αρχαιομετρίας - Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης
Ιωάννης Α. Ναζλής, Εργαστήριο Φ/Χ έρευνας & αρχαιομετρίας - Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης
Γεώργιος Α. Ζαχαριάδης, Εργαστήριο αναλυτικής χημείας, Τμήμα Χημείας, Α.Π.Θ.